എങ്ങനെ വിജയിക്കും
ലക്കി പ്രീപെയ്ഡ് പായ്ക്കുകൾ
കൂടുതലറിയുക ഞങ്ങളുടെ സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ച്

എങ്ങനെ വിജയിക്കും

എല്ലാ സ്റ്റാർട്ടർ പായ്ക്കിലും സ്ക്രാച്ച് & വിൻ കാർഡ്

ഒരു ലക്കി സ്റ്റാർട്ടർ പായ്ക്ക് വാങ്ങുക, നിങ്ങൾ ഒരു വിജയിയാണ്. അതെ, ഇത് അത്രെയും എളുപ്പം ആണ്. ലക്കി ഒരു പരിമിത കാലയളവിന് സ്ക്രാച്ച് & വിൻ ഓഫർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബഹ്‌റൈനിലെ നിരവധി ലക്കി റീസെല്ലറുകളിൽ ഒന്ന് സന്ദർശിച്ച് ഒരു ലക്കി പ്രീപെയ്ഡ് ലൈൻ വാങ്ങുകയും സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളെ വിജയിയാക്കുന്ന സ്‌ക്രാച്ച് & വിൻ വൗച്ചർ സ്റ്റാർട്ടർ പാക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും!
Hello world!