പ്രീപെയ്ഡ് സേവന നിരക്കുകൾ

കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിലയും 5 % വാറ്റ് ഉള്പടെയാണ്
പ്രീപെയ്ഡ് സേവന നിരക്കുകൾ

  • പോസ്റ്റ്പെയ്ഡും പ്രീപെയ്ഡും തമ്മിലുള്ള നമ്പർ മൈഗ്രേഷൻ - B.D. 5.250
  • പോർട്ട്-ഇൻ -B.D. 4.200
  • സിം കാർഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ - BD 3.150

കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിലയും 5 % വാറ്റ് ഉള്പടെയാണ്

123 ൽ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പുകൾ സന്ദർശിക്കുക